Polityka bezstronności

Wydanie 1 z dnia 04.02.2022 r.

Niniejsza Polityka określa zasady bezstronności procesu certyfikacji rzeczoznawców samochodowych przeprowadzanym przez Centrum Certyfikacji Motoryzacji PLMOT:

I. Jednostka certyfikująca działa bezstronnie wobec wnioskujących, kandydatów i osób certyfikowanych.
II. Polityki i procedury dotyczące certyfikacji osób są uczciwe wobec wszystkich wnioskujących, kandydatów i certyfikowanych osób.
III. Certyfikacja nie jest ograniczana w wyniku nadmiernych oczekiwań finansowych lub innych ograniczających ją warunków, takich jak członkostwo w stowarzyszeniu lub grupie. Jednostka certyfikująca nie stosuje procedur nieuczciwego wstrzymywania lub utrudniania dostępu wnioskujących i kandydatów.
IV. Jednostka certyfikująca całkowicie odpowiada za bezstronność swojej działalności certyfikacyjnej i nie ulega naciskom handlowym, finansowym ani innym naruszającym bezstronność.
V. Wszystkie zagrożenia naruszenia bezstronności, są na bieżąca identyfikowane przez cały personel zaangażowany w proces certyfikacji a ich konsekwencje eliminowane lub ograniczane natychmiast po ich wykryciu, tak aby wyeliminować potencjalne źródło konfliktu zainteresowanych stron.
VI. Jeżeli w przypadku egzaminowania istnieje potencjalny konflikt interesów pomiędzy egzaminatorem a kandydatem, jednostka certyfikująca podejmuje kroki w celu zapewnienia, że bezstronność egzaminu nie jest zagrożona. Podjęte kroki rejestrowane są w Bazie Eliminacji Zagrożeń.
VII. W jednostce certyfikującej CCM PLMOT nie przewiduje się możliwości certyfikowania osób zatrudnionych w jednostce.

Centrum Certyfikacji Motoryzacji PLMOT - Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022

Designed with Mobirise ‌

Free Website Maker