Warunki wstępne programu certyfikacji

Wydanie 1 z dnia 04.02.2022 r.

Wymagane kwalifikacje kandydata:
1. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego.
2. Posiadanie 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją*.
3. Posiadanie prawa jazdy kategorii: A, B i C1 lub C.
4. Przedstawienie oświadczenia o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

*Wymogu, o 2-letniej praktyce zawodowej, nie stosuje się do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej.

Centrum Certyfikacji Motoryzacji PLMOT - Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022

Built with Mobirise ‌

Web Page Designer Software